ព័ត៌មានពីកម្មវិធី «២នាទីព្រឹកនេះ»

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 86
#២នាទីព្រឹកនេះ #sabay #dailynews
ថ្ងៃនេះ​ ក្រុមការងារធ្វើការងារទាំងអស់ពីផ្ទះរៀងៗខ្លួន ដើម្បីចូលរួមការពារជំងឺ​កូវីដ១៩។ តែក្រុមការងារនៅតែមានព័ត៌មានចែកជូនដល់សាធារណៈជន​ជានិច្ច។

Subscribe Sabay Tv from the link below and get daily news videos, short film, music videos!
https://www.youtube.com/user/SabayTv?sub_confirmation=1

Follow us on:
Facebook:
https://facebook.com/sabay.com.kh
https://facebook.com/SabayNewsOfficial
https://facebook.com/SabayNewsEntertainment
https://facebook.com/SabayNewsSocial
https://facebook.com/SabayNewsTechnology
https://facebook.com/SabayNewsSport
https://facebook.com/sabaykanha
https://facebook.com/sabayder
https://facebook.com/sabayenovel
https://facebook.com/KleyKleyApp
https://facebook.com/30daily

Visit us on:
Website:
http://news.sabay.com.kh/
http://kanha.sabay.com.kh/
http://kleykley.sabay.com.kh/
http://der.sabay.com.kh
https://enovel.sabay.com/book

Instagram: https://instagram.com/sabaydigital
Line: https://page.line.me/sabay