ពុទ្ធោ! ពលរដ្ឋឥណ្ឌា បង្ខំចិត្តងូតទឹកទាំងសពអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដ១៩ អណ្តែតពេញទន្លេ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 28
ពុទ្ធោ! ពលរដ្ឋឥណ្ឌា បង្ខំចិត្តងូតទឹកទាំងសពអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដ១៩ អណ្តែតពេញទន្លេ

Subscribe Sabay Tv from the link below and get daily news videos, short films, music videos!
https://www.youtube.com/user/SabayTv?sub_confirmation=1

Follow us on:
Facebook:
https://facebook.com/sabay.com.kh
https://facebook.com/SabayNewsOfficial
https://facebook.com/SabayNewsEntertainment
https://facebook.com/SabayNewsSocial
https://facebook.com/SabayNewsTechnology
https://facebook.com/SabayNewsSport
https://facebook.com/sabaykanha
https://facebook.com/sabayder
https://facebook.com/sabayenovel
https://facebook.com/KleyKleyApp
https://facebook.com/30daily

Visit us on:
Website:
http://news.sabay.com.kh/
http://kanha.sabay.com.kh/
http://kleykley.sabay.com.kh/
http://der.sabay.com.kh
https://enovel.sabay.com/book

Instagram: https://instagram.com/sabaydigital