ប្រវត្តិនៃចេតិយ ជ័យនន្ទ ក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរ និងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសង់ចេតិយនៅទីនោះ

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 16
ប្រវត្តិនៃចេតិយ ជ័យនន្ទ ក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរ និងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការសង់ចេតិយនៅទីនោះ

Subscribe Sabay Tv from the link below and get daily news videos, short films, music videos!
https://www.youtube.com/user/SabayTv?sub_confirmation=1

Follow us on:
Facebook:
https://facebook.com/sabay.com.kh
https://facebook.com/SabayNewsOfficial
https://facebook.com/SabayNewsEntertainment
https://facebook.com/SabayNewsSocial
https://facebook.com/SabayNewsTechnology
https://facebook.com/SabayNewsSport
https://facebook.com/sabaykanha
https://facebook.com/sabayder
https://facebook.com/sabayenovel
https://facebook.com/KleyKleyApp
https://facebook.com/30daily

Visit us on:
Website:
http://news.sabay.com.kh/
http://kanha.sabay.com.kh/
http://kleykley.sabay.com.kh/
http://der.sabay.com.kh
https://enovel.sabay.com/book

Instagram: https://instagram.com/sabaydigital