នៅផ្ទះក៏អាចញ៊ាំនំប៉័ងរសជាតិដូចនៅក្នុងហាងបានដែរ បើបានញ៊ាំជាមួយកាហ្វេព្រឹកៗទៀត ដឹងតែអេមហ្មង!

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 23
នៅផ្ទះក៏អាចញ៊ាំនំប៉័ងរសជាតិដូចនៅក្នុងហាងបានដែរ បើបានញ៊ាំជាមួយកាហ្វេព្រឹកៗទៀត ដឹងតែអេមហ្មង!