ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ CEO Huawei Cambodia ពន្យល់ពី «ផលប៉ះពាល់នៃ.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចសម្ភាស៖ CEO Huawei Cambodia ពន្យល់ពី «ផលប៉ះពាល់នៃ Covid-19 មកលើការធ្វើជំនួញរបស់ Huawei នៅកម្ពុជា» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».