ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ លោក កៅ ថាច អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ Fresh News ផ្សាយកិច្ចសម្ភាស៖ លោក កៅ ថាច អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មពន្យល់ពី៖ «ការផ្តល់ឥណទានការប្រាក់ទាប៥០លានដុល្លារពីរាជរដ្ឋាភិបាល» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍».