ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ៖ កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី «ការប្រឈមមុខ.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ និងវិទ្យុព័ត៌មាន Fresh News ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ៖ កិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី «ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក» នាថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០