ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង០១រសៀល ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយព័ត៌មានពិសេសនាម៉ោង០១រសៀល ថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០