ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីសុខភាព៖ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ប៉ូ បកស្រាយលម្អិតស្តីពី .

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីសុខភាព៖ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សុខ ប៉ូ បកស្រាយលម្អិតស្តីពី «តម្រូវការឈាមខ្ពស់ ប្រឈមនឹងការខ្វះខាត អំពាវនាវដល់សធារណៈជន ចូលរួមផ្តល់ឈាមសង្គ្រោះជីវិត».