ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ «កុំឱ្យដំណើរទេសចរណ៍.

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន Fresh News ផ្សាយកម្មវិធីទេសចរណ៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ «កុំឱ្យដំណើរទេសចរណ៍របស់អ្នករំលងពីការទស្សនាសត្វស្លាបកម្រ នៅសហគមន៍ត្មាតប៉ើយធឿនក្រសាំង ខេត្តព្រះវិហារ».